AMRN view (Dec. 17)

AMRN rangebound. Buy volatility.

AMRN (1 year)

amrn

Source: stockcharts.com